Privacybeleid

Deze Website wordt geëxploiteerd door ConnectionBuilders Op deze Website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ConnectionBuilders acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. ConnectionBuilders verwerkt persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

In dit privacybeleid geven wij duidelijk aan met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwilige basis in het kader van de totstandkoming en het bestaan van de overeenkomst met 50liefde.be. Wij zullen de verzameling van uw gegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden en daarnaast passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen en dat ook eisen van partners die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. U heeft daarnaast het recht om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te wijzigen, te verwijderen of uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk over te dragen aan u of aan een derde. U kunt contact opnemen met Connnectionbuilders door een e-mail te sturen naar helpdesk@50liefde.be.

1. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst gebruiken wij de volgende gegevens voor de in dit privacybeleid genoemde doelen:

 • Emailadres
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Opleiding
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht en gezocht geslacht
 • Uw (profiel-) foto's
 • IP-adres
 • Sexuele voorkeur en interesses
 • Religie

2. Registratieproces

Om volledig gebruik te kunnen maken van alle diensten dient u zich eerst gratis te registreren. Tijdens deze eerste registratie (het afsluiten van het zogenaamde "gratis lidmaatschap"), is de gebruiker (ook "gratis lid" genoemd) verplicht om bepaalde minimuminformatie te geven zonder welke de aanmelding niet kan worden voltooid. Na registratie bewaren wij uw gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw emailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Premium lidmaatschap

Als de gebruiker (hierna ook "premium lid" genoemd) besluit om een betaalde dienst van 50liefde.be (het zogeheten "premium lidmaatschap") te gebruiken, wordt tijdens de bestelling de volgende informatie verzameld:

 • Naam en voornaam
 • Huisadres
 • Telefoonnummer
 • Betalings- en facturatiegegevens (creditcardgegevens worden opgeslagen door de betalingsprovider en niet door 50liefde.be

Deze gegevens worden enkel voor een premium lidmaatschap en voorkoming van fraude gebruikt.

Marketing

Wij kunnen u, naast de informatie op onze Website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze gepersonaliseerde producten en diensten. Wij kunnen uw mening per e-mail vragen voor het vermakkelijken en verbeteren van diensten geleverd door ConnenctionBuilders B.V. Daarnaast kunnen wij u bij een gratis lidmaatschap reclamemails sturen voor de betaalde diensten van ConnectionBuilders, zonder dat uw toestemming hiervoor vereist is. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor promotionele doeleinden.

5. Communicatie tussen de leden en met de klantenservice

U kunt via onze Website vragen stellen per mail of via het contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle communicatie tussen leden onderling en de communicatie met onze klantenservice wordt opgeslagen.

6. Publicatie van uw gegevens

Bij gebruik van onze dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat zichtbaar zijn voor andere leden op de Website:

 • Uw naam
 • Uw geslacht en leeftijd
 • Uw opleiding
 • Uw opleiding
 • Uw religie
 • Uw (profiel-) foto's
 • De door u zelf opgegeven informatie over uw interesses en sexuele voorkeuren

7. Verwerkingsdoeleinden

Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie van 50liefde.be (gratis lidmaatschap of premium lidmaatschap) dient Art. 6 lid 1 sub b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele taken uit te voeren.

50liefde.be verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, uit te voeren.
 • Voor preventie en bestrijding van misbruik. 50liefde.be zal de persoonsgegevens, die is verzameld in verband met uw registratie, gebruiken voor een automatische controle op aanwijzingen voor misbruik van de Website.
 • Voor het garanderen van nakoming van uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie in geval van een betalingsachterstand.
 • Voor de goede werking van de Website, om de Website te optimaliseren en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen van 50liefde.be te waarborgen.
 • Voor het vastleggen en evalueren van gebruiksgedrag voor interessegebaseerde reclame.

8. Verstrekking aan dienstverleners

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze dienstverleners. Deze partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Zij gebruiken uw gegevens enkel voor de uitvoering van de diensten van de Website waaronder de afhandeling van de betalingen, het verzorgen van de emailservice en contentmanagement. Met ieder aparte dienstverlener is een aparte verwerkersovereenkomst afgesloten om afspraken te maken over de veiligheid en omgang van onze data. Dienstverleners ontvangen van 50liefde.be alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun specifieke activiteit.

Externe betaaldiensten en incassogerelateerde dienstverleners helpen 50liefde.be bij de afhandeling van betalingen. Afhankelijk van de betaalmethode die u in het bestelproces kiest, sturen wij de ten behoeve van verwerking van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankgegevens of creditcardgegevens) door naar de voor de betaling aangewezen incasssomaatschappij of naar betaaldienstverleners die allen in opdracht van ons werken. In sommige gevallen worden de gegevens door de betaaldienstverleners zelf onder eigen verantwoordelijkheid opgeslagen. In dat geval is het privacybeleid van de respectieve betaaldienstverlener van toepassing.

9. Verwerkersovereenkomst met dienstverleners

In de opgestelde verwerkersovereenkomst die ConnectionBuilders met dienstverleners heeft afgesloten, zijn de volgende punten vastgelegd:

 • De doeleinden van de gegevensverwerkerking
 • Welke veiligheidsmaatregelen genomen worden tegen bescherming van uw persoonsgegevens
 • Het omgaan met de opslag van persoonsgegevens

Wij hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden. Deze is integraal in ons privacybeleid opgenomen, om aan de verantwoordingsplicht te voldoen. Deze verwerkersovereenkomst is enkel van toepassing wanneer we persoonsgegevens van onze leden verwerken. De verwerkersovereenkomst is automatisch van toepassing wanneer er geen bezwaar tegen deze voorwaarden worden gemaakt.

10. Gebruik van Cookies

50liefde.be maakt bij het aanbieden van deze Website gebruik van cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze Website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit van de Website kunnen vaststellen, verbeteren of testen kunnen bekijken. Tevens gebruiken wij cookies zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen na registratie. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u de Website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door hierna een verder gebruik van de Website vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze Website dan niet meer optimaal werkt. Daarnaast kunnen wij cookies gebruiken om statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website. Deze bezoekersgegevens worden bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de website te meten.
Wij maken gebruiken van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor is een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te kunnen maken over de omgang met onze data. Wij zullen ook cookies inzetten voor het verhelpen of diagnosticeren van technische problemen. Als laatste zullen de cookies ook ingezet kunnen worden voor het testen en ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

11. Beveiliging en veiligheid

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een emailadres en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Echter, ConnectionBuilders kan niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en accountinformatie en voor het beheren van de e-mails tussen u de andere leden of de klantenservice van 50liefde.be. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

12. Bewaartermijnen

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart ConnectionBuilders persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Uw gegevens worden maximaal twee jaar na registratie bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.Indien u meer informatie over de bewaartermijn van specifieke persoonsgegevens wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met helpdesk@50liefde.be

13. Websites en diensten van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden die die door middel van links met onze website zijn verbonden. Ons privacybeleid is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw portaal. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U wordt verzocht het privacybeleid van deze website of dienst grondig te lezen alvorens van de website of dienst gebruik te maken.

14. Persoonlijk

Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer ConnectionBuilders vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan ConnectionBuilders het account beëindigen of opschorten.

15. Emailadres en wachtwoord

Lid is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn emailadres en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker ConnectionBuilders direct op de hoogte brengen.

16. Gegevens van andere Leden

Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via website beschikt. U verklaart geen junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulkverspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

17. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen, verwijderen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar helpdesk@50liefde.be of gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens:

ConnnectionBuilders
Croy 7c
5653 LC Eindhoven
Nederland

18. Wijzigingen privacy statement

ConnectionBuilders kan van tijd tot tijd dit privacybeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

ConnenctionBuilders is wettelijk verplicht om uw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten voor een strafrechtelijk onderzoek. Of aan het delen van gegevens met auteursrechthebbenden, bijvoorbeeld voor een gerechtelijk onderzoek naar schending van de persoonlijkheidsrechten.

19 Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via het volgend e-mailadres:

helpdesk@50liefde.be