Algemene Voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van 50liefde.be en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Naam website:
50liefde.be

E-mailadres Klantenservice:
helpdesk@50liefde.be

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ConnectionBuilders: verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "ConnectionBuilders"
 • Datingsite: de dienst die ConnectionBuilders levert op de website: 50liefde.be.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
 • Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Datingsite.
 • Website: het online platform waar de in artikel 2.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
 • Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Datingsite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
 • Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Datingsite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (https://50liefde.be/privacy).

ARTIKEL 2 - DIENSTVERLENING

De dienstverlening van de Datingsite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de Datingsite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. De Datingsite geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.

De Datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie of vriendschap.

De Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van de Lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.

De Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten.

Op 50liefde.be worden de volgende aanvullende eisen gesteld:

 • Minimale leeftijd 40 jaar
 • Een serieuze relatie of vriendschap zoeken

De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. De Datingsite informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.

De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.

De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 3 - BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

De Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Datingsite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 4 - GEDRAG VAN CONSUMENTEN

Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

 • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Datingsite
 • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen
 • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendommen)rechten van derden

Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:

 • meerdere profielen per persoon in te vullen
 • commerciële informatie te verspreiden
 • schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen
 • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer
 • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk
 • contact informatie in je gebruikersnaam en/of profiel te plaatsen en/of je type Lidmaatschap te vermelden
 • leden te benaderen met onderzoeken, discriminerende, beledigende en/of teksten en/of foto's

Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 4.1 of 4.2 kan de Datingsite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

De Consument accepteert dat de Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 4.1 en 4.2.

ARTIKEL 5 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

Als een Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De Datingsite spant zich in om profielen van Consumenten die discriminerend zijn, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

De Datingsite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 6 - TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben. Als de Consument in de Europese Unie woonachtig is, kan ook het recht van het land waar de Consument woont van toepassing zijn, voor zover het dwingende bepalingen betreft.

De Consumenten hebben ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ volgens artikel 14 Verordening 524/2013. De Datingsite neemt geen deel aan een geschillenbeslechtingsproducedure van dit consumentenbemiddelingsorgaan.

ARTIKEL 7 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van de Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving

Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 4.1 en 4.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Datingsite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

De Datingsite spant zich maximaal in om 50liefde.be op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

Consument kan de Datingsite op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van 50liefde.be of overige diensten van de Datingsite.

De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 4, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.

ARTIKEL 9 - OPZEGGING CONSUMENT

Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. De overeenkomst wordt na afloop van de oorspronkelijke duur omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, voor zover de Consument zijn overeenkomst niet tijdig opzegt. De Datingsite wijst de Consument bij het aangaan van het Lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.

Het betaalde Lidmaatschap is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van het opzegtermijn. Het premium lidmaatschap is geldig voor de duur van de in de overeenkomst opgenomen periode en wordt na afloop omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één maand (14 dagen bij de actiemaand) voor afloop van de overeenkomst wordt opgezegd per e-mail of via de Website.Het premium lidmaatschap dient dus te allen tijde schriftelijk via de E-mail of via de website door de Consument zelf opgezegd te worden. Eventuele storneringen worden ook niet als een opzegging gezien.

Het (betaalde) Lidmaatschap kan opgezegd worden per e-mail of via de Website. De Consument ontvangt op het bij Datingsite bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.

Ongeacht of het (betaalde) Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de Datingsite op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.

De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht, wat betekent dat de Consument tot 14 dagen tot na het aangaan door betaling van de Lidmaatschap op deze beslissing mag terugkomen. Indien de Consument hiertoe wenst over te gaan, dient de Consument 50liefde.be schriftelijk via een ondubbelzinninge verklaring van dit besluit in kennis te stellen. Dit schriftelijk verzoek kan gericht worden aan lidmaatschap@50liefde.be onder vermelding van volledige naam, e-mailadres, IBAN nummer en de woonplaats van de Consument. 50liefde.be zal het bedrag van de Lidmaatschap terug overmaken aan de Consument, tenzij de Consument in deze periode gebruik gemaakt heeft van de betaalde dienstverlening van 50liefde.be. Door gebruik te maken van de betaalde functies van de Datingsite binnen 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap is Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is evenredig aan hetgeen op het moment dat Consument Datingsite ervan in kennis heeft gesteld dat Consument de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Als Consument in de herroepingperiode geen enkel gebruik heeft gemaakt van de aanvullende Premiumfuncties, zal Datingsite geen kosten in rekening brengen en wordt de overeenkomst direct beëindigd.

Conform de wetgeving kan het zo zijn dat de Consument een waardecompensatie is verschuldigd, indien de Consument daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de betaalde diensten dan is Datingsite gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Als de Consument in de herroepingperiode geen enkel gebruik heeft gemaakt van de aanvullende Premiumfuncties, zal Datingsite geen kosten in rekening brengen en wordt de overeenkomst direct beëindigd. De Consument kan voor het aanvragen van een herroeping gebruik maken van het onderstaand modelformulier.

Als de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd om de levering van de dienst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn en de Consument gebruik heeft gemaakt van de dienst, behoudt 50liefde.be zich in het geval van een herroeping voor, waardecompensatie te vorderen.

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Indien de Consument een actiemaand Lidmaatschap niet wenst te verlengen, dient de Consument in de eerste 14 dagen na het aangaan van de actiemaand op te zeggen per e-mail of via de Website. Wanneer binnen de eerste 14 dagen niet wordt opgezegd, wordt de actiemaand omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Na deze 14 dagen van de actiemaand is het Lidmaatschap opzegbaar te allen tijde opzegbaar met inachtneming van het opzegtermijn van één maand (30dagen). Het lidmaatschap loopt in dat geval 1 maand (30 dagen) na de dag van de opzegging af. Er kunnen afwijkende opzegtermijnen voor speciale acties buiten de normale lidmaatschappen gelden. Lees hiervoor altijd de voorwaarden op de betaalpagina bij het afnemen van het lidmaatschap.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping Dit formulier dient alleen ingevuld en teruggestuurd te worden indien Consument gebruik wilt maken van de herroeping van de overeenkomst

Aan: ConnectionBuilders

Klantenservice 50liefde.be
Croy 7C, 5653 LC Eindhoven
E-mailadres: helpdesk@50liefde.be

Onderwerp: Herroeping

Ik deel u hierbij mede, dat ik [naam van het herroepende lid] onze overeenkomst betreffende de verrichting van de volgende dienst 50liefde-Premium membership herroep.

Besteld op:
Productnaam:
Volledige naam consument:
Adres consument:
E-mailadres consument:

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Of Klik Hier om het modelformulier als PDF te downloaden.

ARTIKEL 10 - BETALING

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De ondernemer zal de Consument naast het nog verschuldige bedrag €9,50 administratiekosten in rekening brengen voor het storneren van de automatische incasso. Bij eventueel uitblijven van de betaling binnen deze 14-dagen-termijn, zal de Consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd blijven en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 11 - KLACHTENREGELING

Indien er vragen, opmerkingen of klachten over 50liefde.be zijn, dienen deze gericht te worden aan 50liefde.be via e-mail: helpdesk@50liefde.be. De Datingsite zal binnen 5 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

ARTIKEL 11: AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN

De Datingsite heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de Consument om deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Iedereen die 50liefde.be na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

De Datingsite wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van 50liefde.be of de algemene voorwaarden.

Bedrijfsgegevens


Helpdesk:
Email: helpdesk@50liefde.be
Tel: 003185-3035395

50liefde.be is eigendom van:
ConnectionBuilders

Adres:
Croy 7C
5653 LC Eindhoven
Nederland

KvK Nummer:
65217780

BTW Nummer:
NL856024703B01